İMAR UYGULAMALARI

İmar uygulaması kısaca; kadastral mülkiyetin imar planına göre yeniden düzenlenerek, imar planına uygun hale getirilmesidir. Bu kapsamda şirketimiz Türkiye’de bir çok bölgede imar uygulaması, imar planı tadilatı, arazi geliştirme faaliyetlerinde müşterilerine ve kamu kuruluşlarına hizmetler vermektedir.

KADASTRO ÇALIŞMALARI

Kadastro; başlangıçta toplumların en önemli üretim aracı olan tarım topraklarından, adil ve düzenli bir biçimde vergi alınabilmesi için doğmuş bir kamu hizmetiydi. Zamanla özel mülkiyetlerin gelişmesi sonucu doğan sınır anlaşmazlıklarında kullanılır hale gelmiştir. Günümüzde kadastro; taşınmazlara ait bilgilerin toplanması, saklanması ve bu verilerin araştırma, planlama ve projelendirme çalışmalarına altlık olarak kullanılmaktadır.

İLK TESİS KADASTROSU

Mülkiyetlerin belirlenmesi, ihtilafların giderilmesi, vergi kayıplarının önlenmesi, düzenli kentleşme sağlanması, e-Devlet, mekansal bilgi sistemlerinin altlığının oluşturulması ve kamusal hizmetlerin toprak ve mülkiyetle ilgili yasal altyapısının oluşturulmasında (Kırsal ve Kentsel Kalkınma, Yol, Baraj, Sulama, Kamulaştırma, Arazi düzenlemeleri v.b.) sorunlar ve aksaklıklar meydana gelmektedir.

EMİ Grup bu sorun ve aksaklıkları gidermek için yılların verdiği tecrübe ile “İlk Tesis Kadastrosu”nu başarı ile gerçekleştirmektedir.

YENİLEME KADASTROSU

Kadastronun, güncelliğini sürekli olarak koruması için zamanla yenilenmesi gerekir. Kadastro işlemler tamamlandıktan sonra, arazide cins ve şekil değişiklikleri olmaktadır. Günümüzde kadastronun yenilenmesi işlemi, kadastronun yapımı kadar zordur. Kadastronun yenilenmesinin temel amacı, zaman sürecinde değişim meydana gelen taşınmaz mallara ilişkin bilgi ve belgelerin güncelliğini sağlamaktır.

EMİ Grup “Yenileme kadastrosu” adı altında sayısız projeyi tecrübesiyle başarı ile bitirmiştir.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİ

Farklı nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenme işlemine “Arazi Toplulaştırması” denilmektedir.

 EMİ Grup “Arazi Toplulaştırma” projelerini doğrudan yönettiği ve taahhüdü altında sürdürdüğü gibi, diğer proje firmaları için gerekli mekansal altlık üretim projelerini de başarıyla sürdürmektedir.


KAMULAŞTIRMA

Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların, kaynakların ve irtifak haklarının bedeli peşin veya bazı hallerde taksitle ödenmek kaydıyla belirli esas ve usuller çerçevesinde anlaşarak ya da zorla alınmasına kamulaştırma (istimlak) denilmektedir.

EMİ Grup “Kamulaştırma projesi” adı altında sayısız projeyi tecrübesiyle başarı ile bitirmiştir.

tr_TR