Konut İnşaatı

kotil3İMAR DURUMUNU ÖĞRENME AŞAMALARI (SIRASIYLA)kotil3
 Kadastro'dan çap alınması
 Bilgi:Arsa üzerinde ahşap ev varsa;koruma kurulu kararı,fotoğraf,röperli kroki de gerekmektedir.
 Dilekçe,(dilekçe ekleri:tapu,çap )ekleriyle,ilgili belediye'ye imar durum belgesi müracaatı
 Bilgi:Tapu sahibi/sahiplerinin yada noterden vekaletname ile vekilinin ilgili belediyeye müracaatı gerekmektedir.
 
 PROJE ÖNCESİ BELGE AŞAMALARI (SIRASIYLA)
 İlgili belediye'den inşaat istikamet rölevesi alınması
 Gerekiyorsa;İfraz yapılması (Yetkin,Harita Müh) ; varsa yola terk işlemleri gibi
 Gerekiyorsa;Tevhid yapılması (Yetkin,Harita Müh) ; varsa diğer parsellerle birleşme işlemleri gibi,
 İfraz veya tevhid yapılmışsa; İfraz ve tevhide göre yeni tapu çıkarılması
 Zemin etüdü yapılması ve jeolojik raporun hazırlanması (Yetkin,Jeoloji ,jeofizik müh)
 

   kotil3kotil3kotil5


 PROJE AŞAMALARI (SIRASIYLA)
 Mimari proje (Yetkin,Mimar)
 Statik proje (Yetkin,İnşaat mühendisi)
 Zemin iyileştirme(Yetkin,inşaat mühendisi&jeoloji müh/Jeofizik müh ile birlikte)
 Mekanik tesisat projesi,(Yetkin,Makine mühendisi)
 Elektrik tesisat projesi(Yetkin,Elektrik mühendisi)
 Harita teknik uygulama sorumluluğu (Yetkin,Harita mühendisii)
 Projelerin ilgili meslek odalarına onaylatılması(Yetkin,Mimar,Elk,Mak.İnş.Müh)
 

kotil5kotil5kotil5kotil5kotil5kotil5
 İNŞAAT YAPI RUHSATI ALINMASI AŞAMALARI
 Önemli bilgi:Yapı sahibi,yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin edemez.
 Yapı denetimin zorunluğu olduğu illerde,"yapı ruhsatı"nın yapı denetim şirketince alınması
 işverenin (Yapı ruhsatı adayının),kendi seçeceği bir yapı denetim şirketi ile sözleşme yapması
 İşverenenin;inşaat için yapımcı müteahhit firmayla noterden müteahhit sözleşmesi yapması
 İşveren yada noterden vekilinin yapı denetim şirketi ile sözleşme yapması
 Projelerin yapı denetime teslim edilmesi
 Yapı denetimle ilgili ödemeler
 Otopark bedellerinin yatırılması
 İnşaat ruhsat harçlarının yatırılması
 inşaat ,yapım ruhsatı alınması
 

kotil5kotil5kotil5kotil5kotil5kotil5


 YIKIM & KAZI BELGE AŞAMALARI (SIRASIYLA)
 SGK dan esas işveren adına iş yeri dosyası açılması
 SGK dan esas işveren dosyası altında müteahhit iş yeri dosyası açılması
 Belediyeye yıkım ve kazı, teknik sorumluluk taahhüdü verilmesi
 Muhtardan yıkılacak evde kimsenin oturmadığına dair yazı
 Mevcut binanın,elektrik,su,doğalgaz,telefon aboneliklerinin kapattırılması
 Yıkım ve kazı ruhsat harçları
 Yıkım hafriyatı dökülecek yerle sözleşmenin belediye’ye ibrazı
 Yıkım hafriyat kamyonları için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat,güzergah alınması
 Yıkım ve kazı ruhsatı alınması
 İhtiyaten yan binaya verilebilecek zararlar için,inşaat all risk sigortası yaptırılması

kotil5 kotil5 kotil5 kotil5 kotil5
 
 İNŞAAT SÜRECİNDEKİ AŞAMALAR (SIRASIYLA)
 Elektrik iş yeri dosyası açtrılması
 Şantiye pano projesi yaptırılması ve elektrik idaresine onaylatılması
 Şantiye panosu hazırlatılması
 Şantiye panosunun inşaat yerine montajı
 Şantiye panosunun incelenmesi için elekrik idaresinden muayene randevusu alınması
 Şantiye panosu için eletrik idaresinden muayene elemanının alınması ve muayene ettirilmesi
 Şantiyeye elektrik çekilmesi için elektrik kurumundan uygunluk yazısı alınması
 Şantiye panosu için,nüfus müdürlüğünden mevcut ve inşaat adresinize ait ikametgah belgesi alınması
 Şantiye elektrik ön aboneliği yapılması
 Belediye'den;elektrik bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması
 Şantiye elektriği kazısı yapılması
 Şantiye elektriği için yer altı kablosu alınması ve döşenmesi
 Şantiye elektriği kazısı kapatılması
 Şantiye panosununa elektrik idaresince elektrik bağlanması
 Şantiye elektriğinin açılması
 Sular idaresine;yapı ruhsatı,yapı ruhsatında adı geçen kişilerin kimlik fotokopisi ile müracaat
 Sular idaresine ön abonelik yapılması(Pul bedeli,sayaç bedeli,su açma ve keşif bedellerinin ödenmesi)
 Sular idaresinden;şantiye suyu bağlantı uygunluk yazısı alınması
 Belediye'den;şantiye su bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması
 Şantiye suyu için kazı yapılması
 Sular idaresine şantiye suyu için su ve kanalizasyon kurumuna su bağlantısı yaptırılması
 Şantiye suyu kazısı kapatılması
 Şantiye suyu açılması
 Doğalgaz idaresinde(ön abonelik) bağlantı talebi anlaşmasının imzalanması (Kimlik fotokosi,adres beyanı)
 Doğalgaz idaresine, bağlantı bedeli ödenmesi
 Doğalgaz idaresinden iç tesisat yapım belgesi alınması
 Doğalgaz yetkili iç tesisat firmasıyla doğalgaz iç tesisat proje ve yapım sözleşmesi yapılması
 Doğalgaz idaresi bağlantı ücret dekontu ve projeyle başvurularak,proje onayı istenmesi
 Yetkili doğalgaz iç tesisat firmasının projesinin;doğalgaz idaresine onaylatılması
 Doğalgaz idaresince doğalgaz kutu yerinin tespiti yaptırılması
 Belediye'den; doğalgaz bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması
 Doğalgaz kutu bağlantısı için kazı yapılması
 Doğalgaz idaresine kutu koydurulması
 Telekom idaresinden bağlantı uygunluk yazısı alınması
 Belediye'den; telekom için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması
 Telekom kazısı yapılması
 Telekom kutu bağlantısı yaptırılması
 Telekom kazısı kapatılması
 Asansör projesinin ve uygulamasının makine mühendisleri odasınca onaylanması
 Zorunluysa,yola kum,mıcır,demir inecekse,ilgili belediyeden izin alınması ve buna ait yol işgaliye harçları
 Hafriyat dökülecek yerle sözleşmenin belediye’ye ibrazı
 Hafriyat Kamyonları için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat,güzergah alınması
 Beton dökümü için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat,transmixer güzergahı alınması
 
  kotil5kotil5kotil5kotil5kotil5kotil5


 İNŞAAT YAPIM AŞAMALARI
 Tüm bina kaba inşaat kalemleri'nin projesine uygun olarak tamamlanmış olması
 Tüm ince inşaat kalemleri'nin projesine uygun olarak tamamlanmış olması
 Tüm elektrik ve mekanik tesisat kalemlerinin projesine uygun olarak yapılmış olması
 Varsa,bu aşamalara ait diğer harç,belge,hizmet bedelleri
 
 İSKAN AŞAMALARI (SIRASIYLA)
 Temel vizesinin yapılmış olması
 Tapudan Kat irtifak kurdurulması işlemleri
 Tapudan Kat irtifakı tapularının çıkarılması
 Emlak beyannamesi verilmesi(Arsadan kat mülkiyetine geçiş olduğu için)
 Isı yalıtım vizesi için yalıtım malzemelerinin fatura örneğinin yapı denetime teslimi
 Isı yalıtım vizesinin yapılmış olması
 Harita teknik uygulama onayı (Binanın yeri ve kotlarının doğru olduğuna dair)
 Yangın söndürme ekipmanlarının alınması
 Yangın söndürme ekipmanlarının faturasının belediyeye ibrazı
 İtfaiye yangın harçlarının yatırılması
 Yangın söndürme tüplerinin kartlarının belediyeden alınması
 Yangın söndürme tüplerinin kartlarının satıcıya onaylatılması
 İtfaiye,yangın tesisat uygunluk raporu ve buna ait işlemler
 Sivil Savunma;sığınak uygunluk raporu ve buna ait işlemler
 SGK dan esas işverene ait ilişiksiz yazısı alınması
 Sular idaresi kontrolu ve uygunluk raporu,ve buna ait işlemler
 Elektrik sayaçlarının alınması
 Elektrik idaresinden sayaçlara kontrol ve ayar yaptırılması
 Elektrik idaresinden sayaç ayar belgesi alınması
 İş bitim belgelerin doldurulması ve yetkili elektrik mühendisine imzalatılması
 Yapı denetimce elektrik tesisatının kontrolu
 Yapıya alınacak elektrik direk numarasının elektrik dosyasına yazılması
 Yapı denetimden elektrik uygunluk raporu alınması ve elektrik idaresine gidilmesi
 Elektrik idaresi ön aboneliği olunması
 Elektriğin açılması
 İtfaiye yangın kontrolu ve uygunluk raporu ve buna ait işlemler
 Cephe onayı, cephenin belediye komisyonunca onaylanması
 Bina tanıtım tabelasının hazırlatılması ve bina dış cephesine takılması
 Bina giriş,arka,yan,ön duvarlarını yapılmış olması
 Yapı denetim uygunluk raporunun tamamlanmış olması
 İskan heyeti kontrolu ve uygunluk raporu
 İskan için vergi dairesine beyanname verilmesi
 Yapı kullanma izin belgesi harçlarının vergi dairesine yatırılması
 İlgili belediyede yapı sahibinin,yapı denetim firmasının,proje müellifinin ve müteahhitin yapı ruhsatı belgesini imzalaması
 Belediyeden yapı kullanma izin belgesi alınması
 
 ABONELİKLER
 Doğalgaz yetkili iç tesisat firmasınca iç tesisat yapılması
 Doğalgaz yetkili iç tesisatçıdan abonelik bilgi formu alınması
 Dogalgaz yetkili iç tesisatçıdan alınan abonelik bilgi formuna;adres beyanı,nufus cüzdanı fotokopisi eklenerek doğalgaz idaresine gidilmesi
 Doğalgaz idaresiyle abonelik sözleşmesi yapılması
 Doğalgaz idaresine güvence bedeli ödenmesi ve doğalgaz abonesi olunması
 Doğalgaz idaresince iç tesisatın kontrol edilmesi
 Doğalgaz idaresinden,doğalgaz bağlantı uygunluk yazısı alınması
 Doğalgazın açılması
 Tapudan,kat mülkiyeti tapularının çıkarılması(yapı kullanma izin belgesi),kat mülkiyeti tapuları,son 6 ayda çekilmiş,2 fotoğraf)
 Belediyeye kat mülkiyeti,emlak beyannamesi verilmesi
 Kanalizasyon idaresinden;kanalizasyon bağlantısı uygunluk yazısı alınması
 Belediye'den;kanalizasyon bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması
 Kanalizasyon kazısı yapılması
 Kanalizasyon idaresi gözetimde,kanalisazyonun ana şebekeye bağlanması
 Kanalizasyon kazısının kapatılması
 Çevre düzenlemesinin ,kanalizasyon kazılarından sonra tamamlanması
 Elektrik Aboneliğinin,mesken aboneliğine çevrilmesi
 Sular idaresine mesken abonelikleri için, aslen veya vekaletle başvuru,pul,sayaç,su açma ve keşif bedellerinin ödenmesi,
 Mesken aboneliği için evraklar;(nüfus müdürlüğünden ev ve inşaat ikemetgahı,yapı kullanma izin belgesi aslı ve fotokopisi,eks kart,tapu fotokopisi,dask deprem sigortası fotokopisi)
 Sular idaresinin yerinde kontrolu
 Su sayaçlarını takılması
 Suyun kullanıma açılması
 Kalorifer Isınma cihazlarına gaz verilmesi